Tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Blue Finance Corporate Lending Oy, Y-tunnus 3132363–8, Linnankatu 18, 20100 TURKU, Sähköposti info@broaden.fi.

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa

Kaikki yhteydenotot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@broaden.fi.

2. REKISTERIN NIMI

Blue Finance Oy:n yritysasiakasrekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas-, toimittaja- ja muita suhteitaan Yritysten kanssa. Rekisteriä käytetään Blue Finance Corporate Lending Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen sekä rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana, alihankkijana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen (jäljempänä ”Yritykset”) välisen sopimuksen täytäntöönpanoon ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä.

Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin henkilötietoja erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • palveluiden toimittaminen ja hankkiminen
 • rekisterinpitäjän ja Yritysten välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen luominen, hoitaminen, ylläpito, kehittäminen
 • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • tyytyväisyystutkimukset ja muu Yritysten ja rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen perustuva viestintä
 • mielipide- ja markkinatutkimukset, markkinointikilpailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti
 • Internet- ja mobiilimainonta ja sen kohdentaminen
 • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakas-, alihankkija- ja yhteistyökumppaniyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Perustiedot: nimi, arvo tai ammatti, asema tai tehtävä yrityksessä, yrityksen tiedot, työpaikan posti- ja käyntiosoite, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, palvelukieli, toivottu yhteydenottotapa
 • Markkinointitiedot: tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot; rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot: palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut
 • Profiili- ja luokittelutiedot: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus- yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä- ja markkinointisegmentit ja -profiilit

Suoramarkkinoinnissa potentiaalisten ja entisten asiakkaiden kontaktihenkilöille käytetään vain perustietoja sekä markkinointitietoja.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy, Fonecta Oy, Posti Oy) sekä muista vastaavista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 8 kuvatulla tavalla, tai jos se on muutoin välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusteitse, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, rekisterinpitäjä varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTYSAIKA

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Tietoja säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein, käyttöoikeuksien hallinnalla (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat) ja muilla teknisillä keinoilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen vuoksi. Tiedot hävitetään rekisterinpitäjän ja Yrityksen välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen päättymisen jälkeen tai sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että rekisteröity ei ole enää Yrityksen kontaktihenkilönä seuraavin poikkeuksin:

 • Sähköisten palveluiden käyttötiedot ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan em. ajankohdasta.
 • Anonymisoituja tietoja voidaan säilyttää pysyvästi.
 • Rekisteröidyn perustiedot ja markkinointitiedot voidaan säilyttää pysyvästi suoramarkkinointitarkoituksia varten lain sallimissa puitteissa.
 • Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa edellä mainittujen säilytysaikojen jälkeen. (Huom. rekisterinpitäjä säilyttää muilla perusteilla yritysasiakkaan tietoja, eli tietoja sellaisesta rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen käytöstä, kirjeenvaihdosta ja muusta yhteydenpidosta, jotka rekisteröity on suorittanut yritysasiakkaan edustajana sen puolesta ja lukuun, sillä ne eivät ole henkilötietoja.)

8. MARKKINOINTI

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa tietosuojalain sallimia tietoja Blue Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Blue Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitut pyynnöt ja kiellot voidaan tehdä tämän tietosuojaselosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

10. KORJAAMISOIKEUS

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti, että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen info@broaden.fi.

Oikeudellinen huomautus

Tämä oikeudellinen huomautus koskee broaden.fi –verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Blue Finance Corporate Lending Oy myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Blue Finance Corporate Lending Oy varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.

Blue Finance Corporate Lending Oy:n sivuilla (broaden.fi) voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Blue Finance Corporate Lending Oy on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Blue Finance Corporate Lending Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Blue Finance Corporate Lending Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

Blue Finance Corporate Lending Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan.

Blue Finance Corporate Lending Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Blue Finance Corporate Lending Oy:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.

Käytämme markkinoinnissamme Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteritietokantaa.

Asiakastiedon tietovarannot ja henkilötietojen elinkaari

Henkilötietoa kerätään luotetuista tietolähteistä. Kerättävä tieto on tarpeellista ja se tarkastetaan ennen tietokantaan tallentamista. Tietoa säilytetään tarpeellinen aika. Säilytysaika on määritelty jokaiselle tietoryhmälle/palvelulle erikseen, jonka jälkeen se poistetaan tai siirretään Data Warehouse -tietokantaan tilastointi- ja mallinnus käyttötarkoituksiin. Data Warehouse -tietokannasta tieto poistetaan 10 vuoden kuluttua. Säilytysajat on määritelty “mitä tietoa kerätään tietokantoihin” -kohdassa.

TIEDON ELINKAARI

                                                                                                                            

HENKILÖTIEDON KERÄÄMINEN   

 • Henkilötietoa kerätään useista eri lähteistä. Tietolähteet ja
  käsittelyn laillisuus perusteet on kuvattu osiossa: miten tietoja käsitellään

HENKILÖTIEDON TARKASTUS

 • Tiedot validoidaan Asiakastiedossa manuaalisesti tai
  automaattisin tarkistein

 • Henkilötiedot, jotka tallennetaan rekistereihin määritellään asetuksen vaatimusten mukaisesti

 • Henkilötietojen tulee olla: tarpeellisia, ajantasaisia sekä minimoitu. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti

HENKILÖTIETO REKISTEREISSSÄ JA JÄRJESTELMISSÄ

 • Henkilötiedot säilytetään useissa eri tietokannoissa

 • Pääsy tietoon on rajattu

 • Tietoturva on huomioitu kattavasti

HENKILÖTIEDOT PALVELUISSA JA OMAAN MARKKINOINTIIN

 • Palvelut, joissa käytetään henkilötietoa on kuvattu tutustu tietoon -osiossa

 • Henkilötietoa välitetään kansainvälisille kumppaneille ja asiakkaille erillisellä sopimuksella

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

 • Viranomaisille, kun sääntely velvoittaa

 • Asiakkaille erillisen sopimuksen mukaisesti

 • Rekisteröidylle itselleen, kun he käyttävät oikeuttaan saada tätä tietoa

TIETOJEN POISTUMINEN

 • Tiedon poistumisen säännöt on määritelty tietoryhmäkohtaisesti. Tiedot säilytysajoista löytyy osiosta tutustu tietoon

Asiakastiedon Henkilötietoryhmien tietosisältö, luovutus ja säilytys

Asiakastiedon rekistereissä (Asiakastieto rekisterinpitäjänä) on tietoa useassa tietoryhmässä. Henkilötietona luovutetaan tyypillisesti nimi, kontaktitietoa, maksuhäiriöihin liittyvää tietoa sekä yrityspäättäjän asematietoa. Lisäksi luokitteluissa ja scoring-palveluissa käytetään käsittelijänä VRK-tietoa, kuten ikä ja asuinpaikka. Lisäksi Asiakastieto käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja palveluidensa käyttäjistä ja henkilöstöstään.

Henkilötietoryhmät 

Alla on kuvattuna tietosisällöt, luovutukset ja tiedon säilytysajat.

HENKILÖLUOTTOTIEDOT (mm. maksuhäiriöt)

Tietosisältö

Henkilön yhteys-, maksuhäiriö- sekä muut luottotiedot.

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden kohdalle on tallennettu tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä (maksuhäiriöstä) tai muu luottotietolain 12 § tai 13 §:issä mainittu tieto. Tallennettavat tiedot perustuvat luottotietolakiin.

Maksuhäiriömerkinnän yhteydessä on mainittu maksuhäiriön nimike, mahdollinen euromäärä, tietolähde, mahdollinen velkojatieto, rekisteröintipäivä ja häiriöpäivä (esim. päivä, jolloin suoritustuomio on annettu tai varattomuus todettu). Kun rekisteröidään tieto maksun suorituksesta, merkitään päivä, jolloin tieto maksusta on saatu sekä maksupäivä. Merkinnän yhteyteen voidaan liittää myös rekisteröidyn ilmoittamaa tietoa merkinnän taustasyistä.

Tiedon luovutus

Henkilöluottotietoja luovutetaan asiakassopimuksen perusteella käytettäväksi luotonannossa, luoton valvonnassa tai muussa luottotietolain 19 §:ssä mainitussa tarkoituksessa. Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Maksuhäiriötietoja päivitetään, kun saadaan tieto maksuhäiriön taustalla olevan velan maksusta tai saataessa luottotietolain 13§:n 2. tai 3. momenteissa mainittua tietoa.

Maksuhäiriötietoja säilytetään 2-4 vuotta (luottotietolain 18 §:n mukaisesti).

YRITYSHENKILÖT (VASTUUHENKILÖT)

Tietosisältö

Henkilön asemaa tai tehtävää kuvaavat tiedot sekä yhteystiedot. Viralliset asematiedot, kuten esimerkiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet, elinkeinonharjoittaja, toiminimenhaltija, nimenkirjoittaja, prokuristi, osakas, perustajaosakas, tilintarkastaja sekä konkurssipesän hoitaja.

Näihin asemiin liittyvät tiedot: asema, nimi, ammatti, osoite, henkilötunnus, kotipaikka, aseman alku-ja/tai päättymispäivä tai tiedon päivämäärä, kansalaisuus, henkilölle annettu Y-tunnus.

Lisäksi tieto rekisteröidyn antamasta lisäselvityksestä kaupparekisteritietoon, osakkaista omistusosuus ja/tai osakelukumäärä sekä prokuristeista nimenkirjoitustapa.

Tiedon luovutus

Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän asiakkaille, jotka ovat tehneet rekisteripitäjän kanssa asiakassopimuksen tietojen käytöstä. Tietoja luovutetaan myös ilman vakituista asiakkuutta, ilman että käyttäjää tunnistetaan (mm. Asiakastiedon avoin yritystietopalvelu). Yrityksen vastuuhenkilötietoja, ei kuitenkaan henkilöluottotietoja, luovutetaan myös suoramarkkinointitarkoituksiin ja muihin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle itselleen tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn/rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaan on sen käyttötarkoitus. 

Tieto poistetaan luottotietolain mukaisesti, kun henkilö eroaa em. asemasta. Pääsääntönä on, että tieto poistetaan yhden vuoden kuluttua siitä kun eroaminen on merkitty kaupparekisteriin.

YRITYKSEN OMISTAJATIEDOT

Tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja osakeyhtiöiden omistajista. 

Rekisterissä on henkilön nimi sekä tiedot yhtiön omistuksen määrästä.

Rekisteri sisältää myös muita tietoja, jotka rekisterinpitäjän mielestä ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Tiedon luovutus

Rekisteristä luovutetaan tietoja niille, jotka tarvitsevat tietoja täyttäessään lain vaatimaa selvitysvelvollisuutta yhtiön tosiasiallisista edunsaajista.  

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja/tai käyttöehdoissa.

Tietoja luovutetaan selaimen (verkkopalvelu) kautta sekä sähköisinä tiedostoina.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn/rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaan on sen käyttötarkoitus. 

Tieto poistetaan heti kun ilmoitus omistuksen päättymisestä on saatu.

YRITYKSEN PÄÄTTÄJÄTIEDOT

Tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen. Tällaisia tietoja ovat mm. henkilön yhteystiedot.

Rekisteri sisältää myös muita tietoja, jotka rekisterinpitäjän mielestä ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteri sisältää tietoa tietojen käsittelykiellon pyytäneiden henkilöiden osalta (asetus 21. Artikla). 

Tiedon luovutus

Rekisteristä luovutetaan tietoja niille, jotka tarvitsevat tietoja lähettääkseen rekisteröidylle tämän työtehtäviin kuuluvaa informaatiota. Tietoja voi käyttää myös mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä asiakasrekisterin päivittämiseen.

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja/tai käyttöehdoissa.

Tietoja luovutetaan selaimen (verkkopalvelu) kautta sekä sähköisinä tiedostoina.

Tietoja käyttävät velvoitetaan ilmaisemaan osoitelähde, osoitteellisissa lähetyksissään, ja noudattamaan omassa toiminnassaan tietosuojasääntelyä ja tietojen käyttöä koskevaa sääntelyä. 

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn/rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaan on sen käyttötarkoitus. 

KULUTTAJATIEDOT MARKKINOINTITARKOITUKSIIN

Tietosisältö

Tietokanta sisältää mm. alla olevia tietoelementtejä.
– henkilön etu- ja sukunimi
– osoitetieto
– puhelinnumerotieto
– mahdollinen suora- tai telemarkkinointikielto

Rekisteri sisältää tietojen käsittelykiellon kieltoa pyytäneiden henkilöiden osalta (asetus 21. artikla).

Tiedon luovutus

Tietoja luovutetaan asiakkaille käytettäväksi myynnissä ja markkinoinnissa sekä muissa osoitteellisissa lähetyksissä (esim. markkinatutkimus) sekä yritysten omaan asiakashallintaan, kuten esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja/tai käyttöehdoissa.

Tietoja luovutetaan selaimen (verkkopalvelu) kautta sekä sähköisinä tiedostoina. 

Postitettavaa kirjelähetystä varten luovutetaan etunimi, sukunimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Soittamista varten luovutetaan etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero ja joissakin tapauksissa myös osoite.

Tietoja käyttävät velvoitetaan ilmaisemaan osoitelähde osoitteellisissa lähetyksissään. 

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa ratkaisevaa on sen käyttötarkoitus. 

PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄTIEDOT (SOPIMUSASIAKKAAT, AVOIN YRITYSTIETO, OMATIETO-PALVELUT)

Tietosisältö

Sopimusasiakkaiden palveluiden osalta on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden työnantajat ovat asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön. Lisäksi rekisterissä on Asiakastiedon oma henkilökunta, joilla on käyttäjäoikeuksia palveluihin.

Rekisteröidyistä on tietoa henkilön asemasta, työtehtävistä ja muista vastaavaista tiedoista, joilla on merkitystä asiakassuhteen hoitamisessa ja palveluiden käyttämisessä. Rekisteröidyt eivät itse ole asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön.

Omatieto-palvelun ja avoimen yritystieto-palvelun asiakkaiden henkilötiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Henkilötunnus 
 • Käyttäjän yksilöivän tunnisteen, kuten henkilötunnuksen saamme rekisteröidyltä, rekisteröidyn suostumuksella tunnistuksen suorittavalta pankilta tai muulta kolmannelta osapuolelta. 

Yhteystiedot:

 • Sähköposti
 • Matkapuhelinnumero
 • Vakituinen osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Markkinointiluvat sähköpostitse tai puhelimitse

Asiakkuuteen ja sisältöjen käyttöön liittyvät tiedot, kuten:

 • Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen 
 • Käyttäjätunnus
 • Tiedot tilatuista ja käyttöönotetuista palveluista (esimerkiksi Tietovahti-turvapalvelun tilaus)
 • Mainonnan ja suoramarkkinoinnin toimivuudesta saatavat tiedot (esimerkiksi markkinointikirjeiden avaukset ja klikkaukset)
 • Verkkopalvelun sisällön käytöstä saatavat tiedot
 • Verkkokauppa-asiointiin liittyvät tiedot kuten ostotapahtumat ja niiden ajankohdat ja maksutapahtuma -tieto
 • Käyttäjän valitessa maksutavaksi ”Lasku”, saadaan käyttäjän osoitetiedot laskutusta varten automaattisesti Väestörekisterikeskuksen osoitetietojärjestelmästä (VTJ). 
 • Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa tai palveluitamme. 

Tiedon luovutus

Sopimusasiakkaiden palvelun käyttäjätunnuksista voidaan luovuttaa tietoa henkilön työnantajalle.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Omatieto-palvelun ja avoimen yritystietopalvelun käyttäjätietoja voimme luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki niin vaatii

Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus, eli asiakassuhteen hoito.

Omatieto-palvelussa ja avoimessa yritystietopalvleussa tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan sekä 24 kk asiakkuuden päättymisen jälkeen. Mikäli asiakkuus käsittää vain yksittäisen omien tietojen (ote) tai toisen henkilön luottotietojen kysymisen rekisteritietoja säilytetään 13 kuukauden ajan. Säilytysaika perustuu luottotietolain 30§:n mukaiseen tarkastusoikeuteen. Kyselyn kohteelle (henkilöluottotietorekisteriin rekisteröidylle) tulee voida kertoa, kenelle tietoja on viimeisen vuoden aikana luovutettu. 

Mikäli henkilö on antanut markkinointiluvan, tietoja säilytetään 5 vuotta.

ASIAKASREKISTERI (CRM)

Tietosisältö

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden työnantajat ovat asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön tai mitkä yhtiöt ovat Suomen Asiakastieto Oy:n potentiaalisia asiakkaita.

Rekisteröidyistä on tietoa työnantajasta, henkilön asemasta, työtehtävistä ja muista vastaavaista tiedoista, joilla on merkitystä asiakassuhteen hoitamisessa. Rekisteröidyt eivät itse ole asiakassuhteessa Suomen Asiakastieto Oy:öön.

Tiedon luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

Rekisteristä luovutetaan tietoja rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tietoja päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus.

Henkilöllä on mahdollisuus myös itse poistaa tiedot Asiakastiedon GDPR-palvelussa.

8. HENKILÖSTÖTIEDOT (HR, PALKAT)

Tietosisältö

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat tai ovat olleet työsuhteessa Asiakastietoon.

Tietoryhmät:
•    henkilön perustiedot (syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot)
•    työsuhdetta koskevat tiedot
•    palkanlaskentatiedot
•    koulutus- ja kurssitiedot
•    työhistoria ja sisäiset siirrot
•    mahdollinen tieto turvallisuusselvityksen tekemisestä

Tiedon luovutus

Vuosi-ilmoitukset eläkeyhtiölle ja veroviranomaisille.
Ilmoitukset tapaturmavakuutusyhtiöille.
Ulkoistettuun palkanlaskentaan.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli työsuhdeasioiden hoito.

Lakisääteiset poistoajat henkilötiedolle.

ASIAKASTIEDON OMA MARKKINOINTITIETOKANTA

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän keskitetyn markkinointitietokannan käyttö viestintään ja markkinointiin asiakkaille, verkkopalveluihin rekisteröityneille sekä markkinointilistoillemme liittyneille.

Tietosisältö

Päättäjien yhteys- ja asematiedot.

Tiedon luovutus

Tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteristä luovutetaan tietoja myös rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Asiakkuuden keston ajan, ja palveluihin rekisteröityneille sekä markkinointilistoille liittyneille viisi vuotta.

MUUT REKISTERIT

Enento Group – Yhtiökokoukset

Omatiedon markkinointitietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän keskitetyn markkinointitietokannan käyttö viestintään ja markkinointiin henkilöille, jotka ovat liittyneet markkinointilistoillemme.

Tietosisältö

Henkilöiden sähköpostiosoitteet, nimi- ja osoitetiedot tapauskohtaisesti (esimerkiksi arvonnan palkintojen lähetyksiä varten)

Tiedon luovutus

Tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisteristä luovutetaan tietoja rekisteröidylle tämän tekemän pyynnön perusteella.

Tiedon säilytysaika

Tieto poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.