Tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Blue Finance Corporate Lending Oy, Y-tunnus 3132363–8, Linnankatu 18, 20100 TURKU, Sähköposti info@broaden.fi.

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa

Kaikki yhteydenotot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@broaden.fi.

2. REKISTERIN NIMI

Blue Finance Oy:n yritysasiakasrekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas-, toimittaja- ja muita suhteitaan Yritysten kanssa. Rekisteriä käytetään Blue Finance Corporate Lending Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen sekä rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana, alihankkijana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen (jäljempänä ”Yritykset”) välisen sopimuksen täytäntöönpanoon ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä.

Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin henkilötietoja erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • palveluiden toimittaminen ja hankkiminen
 • rekisterinpitäjän ja Yritysten välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen luominen, hoitaminen, ylläpito, kehittäminen
 • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • tyytyväisyystutkimukset ja muu Yritysten ja rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen perustuva viestintä
 • mielipide- ja markkinatutkimukset, markkinointikilpailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti
 • Internet- ja mobiilimainonta ja sen kohdentaminen
 • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakas-, alihankkija- ja yhteistyökumppaniyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Perustiedot: nimi, arvo tai ammatti, asema tai tehtävä yrityksessä, yrityksen tiedot, työpaikan posti- ja käyntiosoite, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, palvelukieli, toivottu yhteydenottotapa
 • Markkinointitiedot: tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot; rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot: palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut
 • Profiili- ja luokittelutiedot: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus- yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä- ja markkinointisegmentit ja -profiilit

Suoramarkkinoinnissa potentiaalisten ja entisten asiakkaiden kontaktihenkilöille käytetään vain perustietoja sekä markkinointitietoja.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy, Fonecta Oy, Posti Oy) sekä muista vastaavista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 8 kuvatulla tavalla, tai jos se on muutoin välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusteitse, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, rekisterinpitäjä varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTYSAIKA

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Tietoja säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein, käyttöoikeuksien hallinnalla (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat) ja muilla teknisillä keinoilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen vuoksi. Tiedot hävitetään rekisterinpitäjän ja Yrityksen välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen päättymisen jälkeen tai sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että rekisteröity ei ole enää Yrityksen kontaktihenkilönä seuraavin poikkeuksin:

 • Sähköisten palveluiden käyttötiedot ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan em. ajankohdasta.
 • Anonymisoituja tietoja voidaan säilyttää pysyvästi.
 • Rekisteröidyn perustiedot ja markkinointitiedot voidaan säilyttää pysyvästi suoramarkkinointitarkoituksia varten lain sallimissa puitteissa.
 • Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa edellä mainittujen säilytysaikojen jälkeen. (Huom. rekisterinpitäjä säilyttää muilla perusteilla yritysasiakkaan tietoja, eli tietoja sellaisesta rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen käytöstä, kirjeenvaihdosta ja muusta yhteydenpidosta, jotka rekisteröity on suorittanut yritysasiakkaan edustajana sen puolesta ja lukuun, sillä ne eivät ole henkilötietoja.)

8. MARKKINOINTI

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa tietosuojalain sallimia tietoja Blue Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Blue Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitut pyynnöt ja kiellot voidaan tehdä tämän tietosuojaselosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

10. KORJAAMISOIKEUS

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti, että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen info@broaden.fi.

Oikeudellinen huomautus

Tämä oikeudellinen huomautus koskee broaden.fi –verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Blue Finance Corporate Lending Oy myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Blue Finance Corporate Lending Oy varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.

Blue Finance Corporate Lending Oy:n sivuilla (broaden.fi) voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Blue Finance Corporate Lending Oy on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Blue Finance Corporate Lending Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Blue Finance Corporate Lending Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

Blue Finance Corporate Lending Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan.

Blue Finance Corporate Lending Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Blue Finance Corporate Lending Oy:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.