Yrityksen perustaminen

Ammatinharjoittaja on toiminimiyrittäjä, jonka toiminta perustuu yrittäjän omaan henkilökohtaiseen ammattitaitoon. 

Yritysmuoto, jossa kaikki yhtiökumppanit – oli heitä sitten kaksi tai useampia – vastaavat toiminnasta yhteisvastuullisesti. Tällöin jokainen yhtiömies vastaa myös henkilökohtaisesti veloista ja velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta. Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä.

Yritysmuoto, joka on kahden yrityksen välinen yhteistyömalli, jolloin yksittäinen yrittäjä hoitaa joko vain yhtä tai useampaa liikettä franchising-ketjun toimintamallien mukaisesti. Kaikki ketjuun kuuluvat liikkeet toimivat saman toimintamallin mukaan. Franchising-yrittäjä maksaa franchising-antajalle ns. franchising-maksuja, joista hän saa toimintamallin käyttöönsä, koulutusta ym. ketjun tarjoamia yhteistyöetuja. Franchising-antaja puolestaan valvoo ja opastaa ketjuunsa kuuluvien toimintaa.

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä omiin nimiinsä laskuttaen tehdyn työn laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjät ovat laskutuspalvelun asiakkaita, joka hoitaa laskutukseen liittyvät maksut ja ilmoitukset henkilön puolesta. On tärkeää huomioida, että verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta kevytyrittäjä on palkansaaja, kun taas työttömyysturvan puolelta olet yrittäjä.

Yrityksessä tulee olla vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä yksi äänetön yhtiömies. Näitä voi molempia kuitenkin olla useampia. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista koko omaisuudellaan, kun taas äänetön yhtiömies ainoastaan sijoittamallaan omaisuuspanoksellaan.

Kirjallinen suunnitelma, jossa käsitellään yrityksen liikeideaa ja  avataan tarkemmin yrityksen toimintaa sekä arvioidaan sen kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen yrittäjälle itselleen, mutta sitä tarvitaan myös haettaessa starttirahaa.

Luvanvaraiset elinkeinot ovat sellaisia, joiden harjoittamista on haluttu yleisen turvallisuuden takaamiseksi säännellä laeilla ja valvoa eri viranomaisten toimesta. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm. alkoholijuomien valmistus ja myynti, ajoneuvojen katsastus, autokoulut, apteekkitoiminta, kiinteistövälitys ja terveyspalvelut.

Suomen yleisin yritysmuoto, joka sopii hyvin kaikenlaiseen yritystoimintaan. Osakeyhtiön voi perustaa joko yksi tai useampi henkilö. Yhtiön osakkaat sijoittavat siihen pääomaa, jolloin he omistavat yrityksen osakkeita. Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, joka tarkoittaa sitä, että se voi tehdä itse sopimuksia, omistaa asioita ja vastaa omista veloistaan.

Yritysmuoto, jossa on mahdollista toimia yhteisyrittäjinä. Osuuskunnan voi perustaa joko yhteisönä tai yksityisyrittäjänä. Usein se perustetaan useamman yrittäjän voimin. Osuuskunnan asioita hoitaa sen hallitus, mutta sillä voi myös olla toimitusjohtaja.

Riskikartoitusta kutsutaan myös riskianalyysiksi, jolloin yrittäjä kartoittaa yritystoimintansa mahdolliset uhat ja riskit. Riskejä tulee arvioida, jotta niihin osaa varautua ja niitä voi ennakoida. Esimerkiksi tapaturmat tai omaisuuden tuhoutuminen ovat tällaisia riskejä.

Nelikenttämenetelmä on yritystoiminnassa käytetty analysointimenetelmä, jonka avulla on helppo arvioida omaa toimintaansa, saadakseen selville yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuteen liittyvät mahdollisuudet ja uhat.

Y-tunnus yksilöi yrityksen ja se on PRH:n tai Verohallinnon antama tunnus yritykselle tai yhteisölle. Siihen kuuluu seitsemän numeroa sekä väliviiva ja tarkistusmerkki. Tarvitse y-tunnusta ilmoittaessasi yrityksen ennakkoperintä-, kauppa- tai ALV-rekisteriin.

Puhekielessä käytetään nimitystä toiminimi/toiminimiyrittäjä. Yritysmuodoista se on kevyin vaihtoehto ja myös helppo perustaa. Sopii henkilöille, jotka työllistävät vain itsensä ja myyvät omaa osaamistaan.

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus, joka on yrittäjän henkilökohtainen vakuutus. Vaikka se on nimeltään eläkevakuutus, se vaikuttaa moneen muuhunkin, kuten sairausvakuutusmaksuun, sairaus- ja vanhempainpäivärahaan, sekä myös kuntoutusrahaan, jotka kaikki määrittyvät YEL-työtulon perusteella. Vakuutusmaksun määrä perustuu yrittäjän työtuloon, eli oman työpanoksen arvoon. YEL-maksu on % määrä työtulosta 12 kuukauden jaksolla. Vuonna 2022 maksu on työtulosta 24,1 % alle 53-vuotiailla ja 25,6 % 53 vuotta täyttäneillä. Kun ryhdyt ensimmäistä kertaa yrittäjäksi, saat 48 kk eli neljän vuoden ajalta YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen.

Yrittäjän sosiaaliturvan pohjana on YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus. YEL-työtulo on yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan perusta. Se määrittelee sosiaaliturvasi tason eläkevakuuttamisen lisäksi.

Yritystä perustettaessa tulee miettiä tarkkaan mikä yritysmuoto sopii parhaiten omalle liiketoiminnalle. Jokaisella yritysmuodolla on omat hyvät puolensa ja esimerkiksi verotus on asia, mikä erottaa yritysmuodot toisistaan. Yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja kevytyrittäjä.

Markkinointi

Brändi

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen tunnettuus. Vahvan brändin myötä yrityksen arvo kasvaa ja erottaa sen kilpailijoistaan.

Markkinointi-kanava

Markkinointikanavia on digitaalisia ja ns. perinteisiä kanavia, mm. radio, TV, lehti- ja ulkomainokset. Digitaalisiin luetaan esim. sosiaalisen median kanavat, sähköpostimarkkinointi sekä Googlen mainonta. Yrityksen on mietittävä mikä markkinointikanava sopii juuri heidän asiakaskunnalle ja myös markkinoitavalla palvelulla / tuotteella on valinnassa merkitystä.

Hissipuhe

Hissipuhe on lyhyt, kuvaava ja myyvä muutaman lauseen pituinen esittely edustamastasi ja tarjoamastasi palvelusta tai tuotteesta. Hissipuheen tarkoitus on herättää vastaanottajan kiinnostus ja jäädä hänen mieleensä.

Markkinointi-suunnitelma

Markkinointisuunnitelma sisältää yrityksen tekemän suunnitelmaa, jossa kuvataan yrityksen tekemiä toimenpiteitä markkinoinnin edistämiseksi. Se sisältää tehtävät ja markkinoinnin tavoitteet sekä keinot miten niihin päästään. Usein siihen sisällytetään myös yrityksen kohderyhmä, budjetti ja markkinointikanavien valinnat.

Kohderyhmä

Kohderyhmää ovat ne asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita yrityksesi tarjoamista palveluista tai tuotteista, eli ne tärkeimmät asiakkaat liiketoimintasi kannalta. Todennäköisesti näitä asiakkaita yhdistää samanlaiset piirteet, kuten heidän ostokäyttäytyminen ja demograafiset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli tai koulutustaso.

Segmentointi

Segmentti on tietyn kokonaisuuden osa, esim. asiakkaat voidaan jakaa esim. sukupuolen, iän, koulutuksen ja tulotason mukaan tai yritysasiakkaat toimialan, sijainnin, koon yms. mukaisesti eri segmentteihin. Segmentoinnilla palvelu tai tuote ja sen markkinointi voidaan kohdistaa tietylle asiakasryhmälle ja näin voidaan saada kilpailuetua.

Asiakashankinnan tavoitteena on lisätä myyntiä ja kasvattaa liiketoimintaa. Asiakashankinnan toimenpiteitä ovat esimerkiksi myynti, mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi, tapahtumat, messut, sosiaalinen media ja asiakassuhteen hallinta. Asiakashankintaan voi liittyä myös houkuttimia kuten alennuksia, kampanjoita ja tarjouksia, jotka houkuttelevat asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita. Asiakashankinnassa on tärkeää tunnistaa ja tavoittaa oikeat kohderyhmät ja tarjota heille arvoa ja hyötyä.

Bannerilla tarkoitetaan usein verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa näytettävää digitaalista mainosta. Bannerimainos on visuaalinen kuva-, video- tai tekstimainos, joka sisältää linkin mainostajan sivulle. Bannerit ovat erikokoisia. Muoto sekä koko riippuvat mainosverkoston vaatimuksista tai verkkosivuston mainostilasta.  Bannerimainonnassa on tärkeää suunnitella kiinnostava ja huomiota herättävä mainos, joka houkuttelee asiakkaan klikkaamaan ja tutustumaan mainostajan tuotteisiin ja palveluihin mainostajan omilla verkkosivuilla.

Chatbotilla tarkoitetaan tietokoneohjelmaa, joka on suunniteltu kommunikoimaan keskustelumuodossa. Chatbotit ovat usein chat-palveluita, jotka esiintyvät verkkosivuilla, mobiilisovelluksissa, somealustoilla tai asiakaspalvelukanavissa. Chatbotit ovat automaattisia ja käyttävät erilaisia teknologioita, kuten tekoälyä ja koneoppimista. Chatbotit ovat ohjelmoitu vastaamaan kysymyksiin, auttamaan tilausten tekemisissä, tarjota tukea ja ratkaista ongelmia. Chatbotit ovat tehokas keino auttaa asiakaspalvelussa vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin ja antamaan infoa ympäri vuorokauden. Chatbotit voivat käsitellä suuren määrän kysymyksiä ja ongelmia ilman ihmisen puuttumista.

Display-mainonta on digitaalisen mainonnan muoto, jossa mainokset ovat visuaalisia banneri-, kuva- ja videomainoksia. Mainostaja voi ostaa mainosnäyttöjä eri mainosverkostojen verkkosivustoilta. Display-mainonnan avulla tavoitetaan tehokkaasti potentiaaliset asiakkaat eri verkkosivustoilta. Mainokset näytetään yleensä tietyn kohderyhmän mukaan, joka voi perustua esim. käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin tai demografisiin tietoihin.

Googlen mainosjärjestelmää kutsutaan nimellä Google Ads, joka mahdollistaa mainostajan ostamaan mainosnäyttöjä Google-hakukoneen hakutulossivulta, Googlen kumppaniverkostolta sekä erilaisilta Google-palveluilta kuten YouTubesta ja Gmailista. Google Ads on maksettua mainontaa, jossa mainostaja maksaa vain niistä mainosnäytöistä, joita käyttäjä klikkaa tai joita katsotaan. Google Ads -mainonta on suosittu ja kustannustehokas digitaalisen markkinoinnin muoto, joka on myös helposti mitattavissa.

Hakukone on tietokoneohjelma, joka hakee verkosta tietoa käyttäjän antaman haun perusteella ja tuo sekunneissa tietoa käyttäjälleen eri verkkosivuilta, blogeista, kuvista, videoista ja tiedostoista. Hakukokeen käyttäjä voi antaa hakukoneelle hakusanan, jonka perusteella hakukone läpikäy tietokantansa ja tuo hakutuloksen käyttäjälle. Suosituimpia hakukoneita ovat Google, Bing ja Yahoo. 

Hakukonemainonnalla (SEM = Search Engine Marketing) tarkoitetaan digitaalista hakukoneissa tehtävää mainontaa. Mainostaja ostaa mainosnäyttöjä hakukoneen hakutulossivulta. Mainostaja maksaa mainosnäytöistä, jotka näkyvät käyttäjälle hakukoneessa tehdyn tietyn hakusanan perusteella. Suosituin alusta hakukonemainonnalle on Google Ads, joka tarjoaa mainostajalle mahdollisuuden ostaa mainosnäyttöjä hakukoneiden hakutulossivulta.

Kadunvarsimainonnalla tarkoitetaan kadunvarsiin ja julkisivuihin sijoitettua ulkomainontaa. Kadunvarsimainonta on perinteinen mainosmuoto, jonka avulla voidaan tavoittaa suuria määriä ihmisiä varsinkin vilkkaille paikoille sijoitettuina. Kaupungin keskustaan tai ostoskeskuksiin sijoitetut helposti luettavat ja näkyvät mainostaulut, julisteet, bannerit ja mainoskyltit herättävät kuluttajien huomion tehokkaasti. Kadunvarsimainonta on hyödyllistä erityisesti paikallisille yrityksille, jotka haluavat tavoittaa lähialueen asukkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 

Kaupallisella yhteistyöllä tarkoitetaan yhteistyötä yritysten välillä, jossa yhteistyötä tehdään tietyn tuotteen, palvelun tai kampanjan markkinoimiseksi ja edistämiseksi. Yhteistyön tarkoitus on luoda molemmille osapuolille hyötyä. Yleisesti kaupallisia yhteistöitä tehdään digitaalisessa ympäristössä kuten bloggaajien, somevaikuttajien tai YouTube-vaikuttajien kanssa. Tällöin vaikuttaja mainostaa yrityksen tuotetta tai palvelua omassa kanavassaan ja yritys saa näkyvyyttä. Yhteistyö sisältää usein sponsoroidun postauksen, arvonnan tai tuotearvostelun.

Kilpailuetujen ansioista yritys erottautuu kilpailijoistaan ja saa paremman aseman markkinoilla. Kilpailuetuja ovat esimerkiksi tuotteen tai palvelun laatu, hinta, brändi-imago, toimitusaika tai asiakaspalvelu. Kilpailuedut auttavat yritystä parantamaan kannattavuuttaan. Kilpailuetujen avulla voidaan tarjota parempia ratkaisuja kuin kilpailijat markkinoilla ja voidaan kasvattaa markkina-asemaa.

Kylmäsoitolla tarkoitetaan puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa uuteen potentiaaliseen asiakkaaseen, joka ei aiemmin ole osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Kylmäsoiton tavoitteena on saada potentiaalinen asiakas kiinnostumaan yrityksen tarjonnasta ja ostamaan tuotteita tai palveluita. Kylmäsoittojen tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita ja laajentaa asiakaskuntaa.

Lehdistötiedote on tiedotusvälineille suunnattu tiedote, jolla pyritään välittämään jokin merkittävä faktapohjainen uutinen. Lehdistötiedote on usein tiivis ja selkeä teksti, joka voi sisältää kuvia tai muita visuaalisia elementtejä ja se on tarkoitettu sanomalehdille, aikakausilehdille, radiolle tai televisiolle. Lehdistötiedote on tehokas markkinointiväline, sillä se voi auttaa yritystä saamaan näkyvyyttä tärkeässä mediassa ja parantamaan näin bränditietoisuutta.

Logo on tunnusmerkki, joka edustaa yritystä tai tuotemerkkiä. Hyvä logo on yleensä graafisesti yksinkertainen kuva, symboli tai teksti, joka on suunniteltu tunnistamaan helposti, ja jota käytetään organisaation brändin identiteetin tunnuksena. Hyvä logo on helposti tunnistettava ja muistettava, lisäksi se välittää yrityksen tai tuotteen arvoja. Logoa käytetään markkinoinnissa, verkkosivuilla, pakkauksissa ja muissa markkinointimateriaaleissa.

Medianäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, miten laajasti ja millä tavalla yritys näkyy mediassa. Medianäkyvyys on yritykselle tärkeä markkinointiväline, sillä se auttaa yritystä lisäämään tunnettuuttaan, houkuttelemaan uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Medianäkyvyyteen vaikuttavat esimerkiksi haastattelut, tiedotusvälineiden uutisointi, mainokset ja sosiaalinen media. 

Messuosastolla tarkoitetaan tilaa, jonka yritys on varannut messuilta markkinointitarkoituksessa. Messuosaston koko riippuu esittelijän tarpeesta ja budjetista, ja osasto sisältää usein elementtejä kuten ständin, esiteltävät tuotteet, pöydän, tuolit, esitteet ja muun markkinointimateriaalin. Messuosasto on tärkeä markkinointikanava yrityksille, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kohdata asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä ja esitellä heille tuotteita ja palveluita. Hyvä messuosasto erottuu joukosta ja viestii yrityksestä selkeästi ja houkuttelevasti.

Messut toimivat mainoskanavana yrityksille, jotka haluavat tuoda tuotteensa ja palvelunsa esille tietylle kohdeyleisölle. Alan messut ja tapahtumat houkuttelevat usein paikalle suuren määrän potentiaalisia asiakkaita ja sidosryhmiä, joille voidaan markkinoida tuotteita ja palveluita. Messuilla on mahdollisuus esitellä omia tuotteita tai palveluitaan, käydä keskustelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä saada suoraa palautetta. Messut ovat erinomainen keino markkinoida ja verkostoitua tärkeisiin sidosryhmiin ja asiakkaisiin.

Myyntikanavan kautta yritys voi myydä tuotteita tai palveluitaan asiakkaille. Myyntikanava voi olla fyysinen kauppapaikka: myyntipiste tai kauppa. Myyntikanava voi myös olla myös digitaalinen, kuten verkkokauppa tai sosiaalisen median kanava. Myyntikanava voi olla suoramyyntiä kuten puhelimitse tai postitse käytävää kaupankäyntiä. Yrityksellä voi olla useita myyntikanavia tavoittaakseen mahdollisimman suuren asiakaskunnan.

Podacastilla tarkoitetaan digitaalista äänitiedostoa, jota voidaan jakaa ja ladata verkossa. Podcastia kuunnellaan esim. älypuhelimella, tietokoneella tai sovelluksilla kuten äänikirjasovelluksella. Podcast on usein episodimainen ääniohjelma, joka käsittelee tiettyä teemaa tai aihetta. Podcast on yhä suositumpi markkinointiväline yrityksille, ja monet yritykset luovat omaa podcast-sisältöä, joka liittyy heidän tuotteisiinsa ja palveluihin ja joka suunnataan oikealle yrityksen kohderyhmälle. Podcast on nykyään suosittu ja helppo tapa saada tietoa ja viihdettä liikkeellä ollessa.

Printtimainonta on perinteinen markkinoinnin muoto, jossa mainos on julkaistu painetussa julkaisussa, kuten esimerkiksi sanomalehdessä, aikakauslehdessä, esitteessä, katalogissa tai julisteessa. Printtimainos on visuaalinen mainos, jonka koko riippuu mainostajan tarkoituksesta ja budjetista. Printtimainoksella voi tavoittaa sellaisen yleisön, joka ei ehkä ole aktiivisesti verkossa, ja sopii siksi tavoittamaan sitä kohderyhmää, jota ei digitaalisella markkinoinnilla tavoita.

Perinteisiä mainosmuotoja, joissa mainostaja ostaa mainosaikaa radiosta ja televisiosta. Radio- ja televisiomainonta ovat tehokkaita, sillä sen avulla tavoitetaan iso yleisö kerralla. Radio- ja televisiomainonta on tehokas brändimainonnan väylä, tai jos halutaan mainostaa suurta tapahtumaa tai kampanjaa. Radio- ja televisiomainonta ovat kuitenkin kalliita verrattuna esimerkiksi digitaaliseen markkinointiin. 

Slogan on helposti muistettava, yleensä lyhyt ja ytimekäs lause tai fraasi, jota yritys käyttää brändin, tuotteen tai palvelun markkinointiviestinnässä. Sloganilla pyritään usein välittämään yrityksen ydinviesti asiakkaille erottamalla yritys kilpailijoistaan. Hyvä slogan jää asiakkaille mieleen varsinkin, silloin kun se on nokkela, humoristinen tai tunteita herättävä. Sloganilla on tärkeä rooli markkinoinnissa brändin tunnettuuden ja imagon luomisessa. Slogan esiintyy usein yrityksen markkinointimateriaaleissa.

Somemarkkinointi eli sosiaalisen median markkinoinnilla tarkoitetaan digitaalisen markkinoinnin muotoa, jossa yritys viestii ja markkinoi sosiaalisen median kanavaa tai kanavia hyödyntäen. Somemarkkinoinnin tarkoituksena on lisätä yrityksen brändin ja tuotteiden tunnettuutta, sitouttaa asiakkaita lisäämällä vuorovaikutusta heidän kanssaan. Somemarkkinointi mahdollistaa tehokkaan suurten yleisöjen tavoittelemisen. Sen avulla voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä, tehdä lisämyyntiä ja parantaa brändin mainetta.

Somevirralla tarkoitetaan sosiaalisen median kautta tulevaa jatkuvaa sisältövirtaa, joka on jaettu sen käyttäjien tileiltä. Somekäyttäjät jakavat sisältöjä kuten tekstejä, kuvia, videoita, linkkejä ja mainoksia, jotka näkyvät toisten käyttäjien somevirrassa perustuen käyttäjän valitsemaan aihepiiriin tai seurattavaan sisältöön. Sisältöjä voidaan tykätä, jakaa ja kommentoida. Yritykselle on tärkeää olla mukana kuluttajien somevirrassa, jotta he voivat näyttää omia julkaisujaan ja mainoksiaan.

Sosiaalinen media eli some on digitaalinen viestintäkanava, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja sisällön jakamisen. Sosiaalisen median alustoja ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp ja LinkedIn. Somen käyttäjä luo profiilin, jonka kautta voidaan jakaa sisältöä, kommentoida muiden käyttäjien sisältöjä verkostoitua ja keskustella ihmisten kanssa. Sosiaalinen media on yrityksille tärkeä digitaalisen markkinoinnin väline.

Sosiaalisen median mainonnalla eli somemainonnalla tarkoitetaan digitaalista mainontaa sosiaalisen median alustoilla kuten Facebookissa, YouTubessa, Instagramissa ja Linkedinissä. Sosiaalisen median mainonnan avulla yritys tavoittaa potentiaaliset asiakkaat tehokkaasti ja kohdennetusti. Maksetussa eli sponsoroidussa sosiaalisen median mainonnassa mainostaja maksaa mainosnäyttöjen määrän tai klikkausten mukaan. Somemainonta on sen tehokkuuden takia suosittua niin B2C- kuin B2B-yrityksille, ja mainoskampanjoiden suorituskyky on helposti mitattavissa.

Sähköpostimarkkinoinnilla tarkoitetaan sähköpostin välityksellä tapahtuvaa digitaalista markkinointiviestintää nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Sähköpostimarkkinoinnin etuja ovat kustannustehokkuus ja helppous. Sähköpostimarkkinointi voi sisältää esim. uutiskirjeitä, tarjouksia, tiedotteita ja tapahtumakutsuja. Sähköpostimarkkinoinnin voi myös automatisoida.

Telemarkkinointi eli puhelinmyynti on suoramarkkinoinnin muoto, jonka tarkoituksena on myydä tuotteita tai palveluita puhelimitse. Telemarkkinoinnilla voidaan myös kysyä asiakkailta tietoja tai palautetta puhelimitse. Telemarkkinointi voi sisältää automaattisia puhelinjärjestelmiä, joissa asiakkaat voivat soittaa yritykselle ja saada halutessaan lisätietoja tuotteista tai palveluista.

Uutiskirje on sähköpostiviesti, joka lähetetään sähköpostilistan vastaanottajille usein säännöllisesti. Uutiskirjeviestintä on kustannustehokas osa yrityksen digitaalista markkinointia. Uutiskirje sisältää tietoja, uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia tietystä aiheesta. Yleisesti uutiskirjeitä käytetään markkinointitarkoituksiin ja tiedotusvälineenä. Uutiskirjeet voivat sisältää tietoa uutuuksista, alan trendeistä, tapahtumista, artikkeleista, kyselyjä tai muuta tärkeää tietoa.

Verkkomainonnalla tarkoitetaan verkkoympäristössä kuten verkkosivustolla, hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa tai mobiilisovelluksessa tapahtuvaa digitaalista mainontaa. Verkkomainonta voi olla tekstimainontaa, hakusanamainontaa tai visuaalista kuva- tai videomainontaa, kuten bannerimainontaa. Verkkomainonta on perinteistä mainontaa kustannustehokkaampaa, sillä se on helpompi kohdentaa ja sitä voidaan helpommin mitata ja seurata.

Verkkosivu on verkossa oleva sivu, jossa yritys tai henkilö voi esitellä tuotteitaan, palveluitaan tai jakaa tietoa. Verkkosivu on saatavilla kaikille kaikkialta maailmasta internetin välityksellä ja onkin yksi tärkeimmistä markkinoinnin ja viestinnän välineistä. Verkkosivuja voidaan rakentaa erilaisilla työkaluilla eikä verkkosivujen luomiseen siksi nykyään tarvita syvällistä teknistä osaamista. Lähes jokaisella yrityksellä on tänä päivänä tärkeää olla omat verkkosivut. Verkkosivu on myös tärkeä asiakaspalvelukanava, jonka kautta asiakkaat voivat löytää tietoa yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista sekä ottaa yhteyttä yritykseen.

Verkostoitumisella tarkoitetaan suhteiden luomista, jonka tavoitteena on luoda hyödyllisiä kontakteja. Verkostoituminen voi tapahtua missä tahansa vuorovaikutustilanteessa, kuten tapahtumissa tai sosiaalisen median kautta. Verkostoituminen on hyödyllistä yrityksille, sillä se auttaa luomaan yhteyksiä asiakkaisiin, sidosryhmiin ja potentiaalisiin  yhteistyökumppaneihin. Verkostoitumisen avulla yritys voi löytää uusia  liiketoimintamahdollisuuksia, kasvattamaan liiketoimintaa sekä parantamaan bränditietoisuutta. Tärkeitä verkostoitumiskanavia yritykselle ovat esimerkiksi messutapahtumat ja sosiaalinen media.

Webinaari eli verkkoseminaari on suoratoistona välittyvä luento tai keskustelu, jossa puhuja ja yleisö ovat verkon kautta yhteydessä. Webinaarit ovat suosittuja koulutus-, tiedotus- ja markkinointitarkoituksissa. Webinaarit ovat kustannustehokas tapa kouluttaa tai markkinoida tuotteita ja palveluita. Webinaarin avulla voidaan järjestää ja osallistua tapahtumaan pitkänkin välimatkan päästä ilman fyysistä kohtaamista. Webinaarit voidaan myös tallentaa ja jakaa myöhempää katselua varten. 

Äänimainonta on mainosmuoto, jossa käytetään ääntä yleisesti radiossa, televisiossa, musiikkialustoilla, elokuvateatterissa, puhelinpalveluissa tai julkisissa paikoissa, kuten ostoskeskuksissa. Äänimainonta herättää huomiota ja luo muistijäljen kuulijan mieleen, joten se on usein oikealle kohderyhmälle kohdistettuna tehokas keino lisätä bränditunnettuutta, kasvattaa myyntiä ja parantaa asiakasuskollisuutta. Äänimainonta voi sisältää erilaisia äänielementtejä, kuten puhetta, musiikkia, äänitehosteita ja ääninäyttelyä. Äänimainonta voi pahimmillaan ärsyttää kuulijaa, jos se on liian aggressiivista, liian toistuvaa tai epämiellyttävää.

Verotus

Yritystulon ansiotulon osuus saadaan, kun yritystulosta vähennetään pääomatulon osuus. Ansiotulon osuus verotetaan ansiotulona. Ansiotuloverotus on progressiivista.

Arvonlisävero eli alv on palvelun tai tuotteen arvonlisää verottava vero, ns. Kulutusvero. Yrittäjän näkökulmasta se on välillinen vero, jonka yritys siirtää myymänsä palvelun tai tuotteen hintaan, jonka asiakas maksaa, minkä jälkeen yritys tilittää osuuden valtiolle. Yrittäjän on mahdollista vähentää omiin ostoihin sisältyneen arvonlisäveron, kun palveluita tai tuotteita on käytetty yrityksen arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa. 

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Se osoittaa, että rekisteriin merkitty huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse ja sitä pitää yllä Verohallinto.

Ennakkovero on yrityksen Verohallinnolle etukäteen maksama arvioitu tuloveron määrä. Ennakkovero määräytyy Verohallinnon arvioiman yrityksen verotettavan tulon perusteella.

Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka yksityishenkilö voi saada kotonaan teettämistään kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asuntonsa ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- sekä perusparannustöistä. Vähennys lasketaan työn arvonlisäverollisesta hinnasta ja sitä saa ainoastaan työn osuudesta, ei materiaaleista.

Yrityksen tuloveroa maksetaan yrityksen verotuksessa, jos sinulla on osakeyhtiö tai osuuskunta. Muissa yritysmuodoissa yrityksen tulovero maksetaan henkilökohtaisessa verotuksessa. Henkilökohtaisessa verotuksessa osuus yrityksen tuloverosta maksetaan osin pääomatulona ja osin ansiotulona.

Työnantajarekisteri on Verohallinnon rekisteri, josta löytyy tiedot säännöllisesti palkkaa maksavista työnantajista. Jos toimit säännöllisenä työnantajana, tulee sinun ilmoittautua työnantajarekisteriin.

Verokanta on veron laskentaan käytettävä yksikkö ja sitä sovelletaan käyttämällä veroprosenttia. Suomessa on kolme eri arvonlisäveron verokantaa: 24 %, 14 % ja 10 %. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %.

Yhteisövero eli yhteisön tulovero on Suomessa yhteisön tuloksesta perittävä vero. Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Talous

Arvonlisävero eli alv on palvelun tai tuotteen arvonlisää verottava vero, ns. Kulutusvero. Yrittäjän näkökulmasta se on välillinen vero, jonka yritys siirtää myymänsä palvelun tai tuotteen hintaan, jonka asiakas maksaa, minkä jälkeen yritys tilittää osuuden valtiolle. Yrittäjän on mahdollista vähentää omiin ostoihin sisältyneen arvonlisäveron, kun palveluita tai tuotteita on käytetty yrityksen arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa. 

Hinta on se arvo, jonka palvelu tai tuote luo yrityksen asiakkaalle. Mistä lisäarvosta asiakkaat haluavat maksaa enemmän? Se voi olla esim. Hyvä asiakaspalvelu tai laadukas tuote. 

Budjetti on rahamääräinen toimintasuunnitelma, jonka avulla voi suunnitella ja seurata yrityksen taloutta. Se on hyvin tärkeä osa talouden seurannassa ja se koostuu usein pääbudjeteista, eli tulos- ja tasebudjetista. Budjetti tehdään ennen uuden tilikauden alkua ja yleisesti koko tulevan tilikauden ajalle. Sitä on mahdollista muokata matkan varrella, jos sille on tarvetta. 

Verollinen hinta ilman alennuksia.

Euribor on päivittäin vaihtuva korko, jolla pankki saa lainattua rahaa muilta pankeilta omaan luotonantoonsa. Pankki lainaa eli myy rahaa Euriboria korkeammalla korolla eteenpäin (Euribor + marginaali). Lainat sidotaan 3 kk, 6 kk tai 12 kk Euriboriin.

Yrittäjän tulee hinnoitella oma työnsä niin, että se kattaa tuntipalkan lisäksi myös muut yritystoiminnan kulut, joita ovat mm. YEL-maksu ja muut vakuutukset, arvonlisävero, työvälineet ja matkakulut.

Yleisesti käytetään kolmea eri hinnoittelumallia, jotka ovat arvo-, markkina- ja kustannusperusteinen hinnanmuodostus.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa kaikista tapahtumista tehdään merkintä sekä rahan lähteestä että rahan käytöstä. Kaikki kirjaukset tehdään ainakin kahdelle tilille kirjanpitoon ja niistä käy ilmi syy rahan liikkeeseen sekä käytetty tili kirjanpidossa. Yritysten ja yhteisöjen on tehtävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Yrityksen kannattavuus on sitä, että sen tulot ovat suuremmat kuin sen toiminnasta aiheutuneet menot. Se kertoo yrityksen voitontuottokyvystä ja se perustuu tuloslaskelman tietoihin. Kannattavuutta voidaan mitata erilaisin tavoin, esimerkiksi liikevaihtoon suhteutettuihin katemittareihin sekä pääomaan suhteutettuihin tuottomittareihin.

Kiinteät kulut ovat sellaisia kuluja, jotka on maksettava kuukausittain. Niitä ovat esimerkiksi puhelin-, netti- ja sähkölaskut, vuokrat, lainat sekä vakuutusmaksut.

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa niin yritykselle itselle kuin ulkoisille sidosryhmille. Se kertoo yritystoiminnan tuloksellisuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Liiketapahtumat, joita ovat myynnit, ostot ja rahasuoritukset, lisätään tositteina kirjanpitoon. Kirjanpitovelvollisuuteen liittyy vaatimuksia, jotka määräytyvät yrityksen koon mukaan.

Taloushallinnon osaaja, joka hoitaa mm. laskutusta, yrityksen tai julkishallinnon organisaation kirjanpitoa ja myynti- ja ostoreskontraa. Tilinpäätös, palkanlaskenta, verotusasiat ja budjetointi ovat myös tyypillisiä kirjanpitäjän työtehtäviä.

Kokonaispääoman tuottoprosentti mittaa kannattavuutta ja kertoo miten paljon yritystoiminnan sitoutuneelle pääomalle kertyy tuottoa tilikauden aikana. Se vertaa tulosta pääomaan, joka on sitoutunut yritystoimintaan ennen veroja ja rahoituskuluja. Sitä voidaan kutsua myös nimellä kansantaloudellinen kannattavuus. 

Kokonaispääoman tuottoprosentti (%) lasketaan kaavalla = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin.

Kokonaistulos kertoo yrityksen tilikauden kokonaistuloksen ja sitä on hyvä verrata nettotulokseen, koska satunnaisilla erillä voi olla suuri merkitys yrityksen taloudellisiin lukuihin. Kokonaistulokseen siis sisältyy myös kaikki satunnaiset ja kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät, joita ovat esimerkiksi annetut ja saadut avustukset sekä erilaiset kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot. 

Kokonaistulos lasketaan kaavalla = nettotulos +/- satunnaiset erät

Kokonaistulosprosentti (%) lasketaan = 100 * kokonaistulos / liikevaihto

Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka yksityishenkilö voi saada kotonaan teettämistään kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asuntonsa ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- sekä perusparannustöistä. Vähennys lasketaan työn arvonlisäverollisesta hinnasta ja sitä saa ainoastaan työn osuudesta, ei materiaaleista.

Palvelun tai tuotteen omakustannushinta, jonka päälle lisätään voittomarginaali. Myyntihinta voidaan laskea kertomalla muuttuvat kustannukset, joita ovat esimerkiksi sisäänostohinta ja materiaalikulut.

Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan varsinaisen tuloksen ennen rahoituseriä, poistoja ja veroja. Se kuvaa sitä kuinka paljon yritykselle jää liiketoiminnasta katetta, kun siitä on vähennetty yrityksen toiminnan kulut. 

Käyttökate  lasketaan kaavalla = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. 

Käyttökateprosentti (%) lasketaan = 100 * käyttökate/liikevaihto

Yritystoimintaa varten tekemät hankinnat ovat käyttöomaisuutta. Sellainen omaisuus, joka on tarkoitettu yritystoiminnan pysyvään käyttöön, kuten kalusto, koneet ja rakennukset.

Käyttöpääoma on se rahamäärää, mikä sitoutuu yrityksen juoksevan liiketoiminnan pyörittämiseen. Riittävä määrä käyttöpääomaa vaihtelee yrityksen toimialasta ja liiketoimintamallista riippuen. Toiminnan alkaessa usein sitä tarvitaan enemmän kuin vakiintuneessa yritystoiminnassa.

Lainan lyhennys on summa, jonka velallinen sekä pankki tai rahoituslaitos ovat sopineet myönnetyn lainan kuukausittaiseen takaisinmaksuun. Lyhennys on siis maksuerä, joka sisältää lainan lyhennyksen, korot sekä kulut.

Laitteiden, työkalujen ja kiinteistöjen vuokraus, jossa vuokranantaja säilyy omistajana, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden leasingmaksuja vastaan.

Liiketulos eli liikevoitto tarkoittaa yrityksen kirjanpidon tuloslaskelman ensimmäistä välitulosta, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista poistot ja liiketoiminnan muut kulut. 

Liiketulos lasketaan kaavalla= liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – toimintakulut – poistot ja arvonalennukset

Liiketulosprosentti (%) lasketaan = 100 * liiketulos / liikevaihto

Liikevaihto kertoo yrityksen toiminnan myyntituoton summaa, josta on vähennetty arvonlisävero sekä mahdolliset alennukset.

Likviditeetti kertoo yrityksen maksuvalmiudesta, eli sen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Lisäksi se kuvaa kuinka helposti yrityksen omaisuuserä on mahdollista muuntaa rahaksi.

Työntekijöiden lomapalkka on määrätty laissa, mutta yrittäjää se ei koske. Kun yrittäjä on lomalla, yrityksen kulut pyörivät ennallaan, vaikka tuloja ei tuona aikana tulisikaan. Yrittäjän tulee tienata ansionsa joko ennen lomaa, loman jälkeen tai säästämällä pienen osuuden pitkin vuotta, jolloin lomalle jääminen ei tunnu taloudellisesti niin mahdottomalta.

Lyhytaikainen vieras pääoma tarkoittaa velkaa, joka tulee maksaa takaisin vuoden sisällä.

Maksuvalmius tarkoittaa sitä, että yrityksen rahat riittävät maksujen maksamiseen sillä hetkellä, kun ne tulevat maksuun. Yritys pystyy siis suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ajallaan.

Markkinaperusteinen hinta on kysynnän ja tarjonnan välissä. On hyvä tutustua kilpailijoiden hinnoitteluun ja verrata niitä omiinsa. Liian halvalla ei kannata jatkuvasti myydä, sillä se vähentää pitkällä aikavälillä myyntikatteen määrää.

Kilometrikorvauksia on mahdollista saada työmatkoista. Työmatkalla tarkoitetaan tässä tapauksessa työn puitteissa tehtyä matkaa, esimerkiksi matkustamista asiakkaan luokse. Osakeyhtiön, kevytyrittäjän ja toiminimiyrittäjän matkakorvaukset vaihtelevat yritysmuodoittain. Tutustuthan aina ajankohtaisiin ohjeisiin esim. Verottajan sivuilla.

Muuttuvia kuluja ovat kulut, jotka vaihtelevat kuukausittain. Niitä ovat esimerkiksi raaka-ainekustannukset ja palkkakulut ja ne vaihtelevat tuotannon ja yrityksen myynnin määrän mukaan.

Myyntikate kertoo tuoteryhmäkohtaisen kannattavuuden. Sitä käytetään yleisesti tunnuslukuna tukku- ja vähittäiskaupan alalla.

Myyntikate lasketaan kaavalla= Liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut. 

Myyntikateprosentti (%) lasketaan = 100 * myyntikate / liikevaihto

Hinta alennusten jälkeen. Nettohinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Nettotulosta on usein pidetty yrityksen toiminnan tuloksena ja se onkin yrityksen omistajille jäävä osuus yrityksen tilikauden tuloksesta. Usein se on myös voitonjakopäätösten perusta. Nettotulos ei sisällä tuloslaskelmalla olevia satunnaisia eriä tai tilinpäätössiirtoja, joten se voi olla suuruudeltaan eri summa, kuin tuloslaskelman viimeisellä rivillä näkyvä voitto tai tappio. 

Nettotulos lasketaan kaavalla = liiketulos +/- rahoituserät +/- verot

Nettotulosprosentti (%) lasketaan = 100 * nettotulos / liikevaihto

Yksi tärkein yrityksen kannattavuuden mittari on oman pääoman tuottoprosentti, joita yrityksen omistajat ja sijoittajat hyödyntävät. Se kertoo siitä, miten yritys huolehtii sen omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Lisäksi se antaa tiedon miten paljon tuottoa omalle pääomalle on kertynyt tilikauden aikana. 

Oman pääoman tuottoprosentti (%) lasketaan kaavalla = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin. Oma pääoma on tilikauden alun ja lopun keskiarvo. 

Oman pääoman tuottoprosentin ollessa yli 20 % on se erinomainen. Heikko taas luvun ollessa alle 5 %.

Omavelkainen takaus tarkoittaa takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta kuten omasta velastaan. Omavelkaisuus takauksessa tarkoittaa, että velkojalla on oikeus periä laina tai lainaerä takaajalta vaikka velallinen ei olisikaan vielä maksukyvytön.

Osakepääoma on omistajien osakeyhtiöön sijoittama ja yhtiön tilille maksama alkupääoma. Osakeyhtiön alkupääomaa ei enää vaadita.

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa osakkaille heidän omistamien osakkeiden mukaan. Osinkoa jaetaan yrityksen vapaista pääomista eli kertyneiden voittojen, osakepääoman ja SVOP-sijoituksen yhteissummasta.

Työnantajana maksat työntekijän palkan sivukulut, joita ovat työnantajan lakisääteiset vakuutusmaksut: työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu. Lakisääteisten sivukulujen keskimääräinen osuus on 21,09 % vuonna 2023.

Käteispantti on irtain esine, joka luovutetaan eli pantataan velkojalle lainan vakuudeksi. Käteispantti voidaan helposti muuttaa rahaksi ja se säilyttää hyvin arvonsa.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman takaisinmaksuaika on yli vuoden. Tällaisia voivat olla mm. vakuutusyhtiö-, pankki- ja joukkovelkakirjalainat.

Yrityksen pääoma koostuu sekä omasta että vieraasta pääomasta. Yritykselle saadut lainat ovat vierasta pääomaa ja kaikki muu on omaa pääomaa. On hyvä, jos yrityksellä on sekä omaa että vierasta pääomaa, koska ne tasapainottavat toisiaan. Vähintään 30 % oman pääoman osuutta on pidetty yleisenä ohjeistuksena.

Yrittäjä voi rahoittaa toimintaansa omalla ja vieraalla pääomalla. Oma pääoma tarkoittaa yrittäjän itse yritykseen sijoittamaa rahaa, johon voi myös kuulua kalustoa tai kiinteistö. Vieras pääoma tarkoittaa ulkopuolista rahoitusta, joita ovat pankkilainat sekä Finnveran ja rahoitusyhtiöiden myöntämät lainat. Vierasta pääomaa on myös mahdollista hakea pääomasijoittajilta tai joukkorahoittajilta.

Rahoitustulos kuvaa kuinka paljon yrityksen liiketoiminta tuottaa tulorahoitusta. Se kertoo millainen kyky yrityksellä on suoriutua liiketoiminnan tuotoilla sen käyttöpääoman lisäyksestä, lainan lyhennyksistä ja investointien omarahoituksesta. Yrityksen tulisi pystyä kattamaan rahoitustuloksella myös omistajien voitonjakoon liittyvät tarpeet. 

Rahoitustulos lasketaan kaavalla = nettotulos + poistot ja arvonalennukset

Rahoitustulosprosentti (%) lasketaan = 100 * rahoitustulos / liikevaihto

Tilinpäätösanalyysistä saatava sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa yrityksen tuottoa, joka saadaan yritykseen sijoitetun koron tai muun tuottoa vaativan pääoman johdosta. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti lasketaan kaavalla = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin. Sijoitettu pääoma = oma pääoma + korolliset velat. Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

Tuki aloittavalle yrittäjälle, jonka myöntää oman alueen TE-toimisto. Tukea on mahdollista saada yritystoiminnan ensimmäisille kuukausille, enintään kuitenkin 12 kuukauden ajalle. Vuonna 2023 starttiraha on 37,21 €/pvä, noin 740 €/kk. 

Takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velasta.

Tase kertoo yrityksen taloudellisen tilan tilikauden viimeisenä päivänä. Se kuvaa yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman ja siinä on aina kaksi puolta, vastaava ja vastattava. Vastaava sisältää yrityksen varat, kun taas vastattava yrityksen omasta sekä vieraasta pääomasta. Taseen tulee aina olla tasan, ja jos näin ei ole, on kirjanpidossa tapahtunut virhe.

Tilikauden tappio tarkoittaa tilikauden voittoa, joka jää negatiiviseksi.

Tilikauden voitto on rahamäärä kirjanpidossa, joka saadaan, kun kaikki tuotot on laskettu yhteen ja niistä on vähennetty kaikki kulut ja verot.

Tilikausi on ajanjakso yrityksen kirjanpidossa, jonka aikaisesta toiminnasta tehdään tilinpäätös. Tilikauden pituus on yleensä 12 kuukautta. Tilikausi alkaa siitä päivästä, jolloin yritys perustetaan ja aloitusvuonna tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kk, mutta ei kuitenkaan 18 kk pidempi.

Tilinpäätös on tehtävä 4 kk kuluessa tilikauden päättymisen jälkeen. Se koostuu tuloslaskelmasta, taseesta sen liitteineen ja tase-erittelyistä. Yleensä liikkeen-/ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä, ellei kaksi näistä rajoista ylity. Niiden yritysten, jotka kuuluvat kaupparekisteriin, tilinpäätökset ovat julkisia.

Tilintarkastuslaissa määritetään pienyhtiön rajat ja jos ne ylittyvät tai yhtiösopimuksessa niin edellytetään, on tilintarkastus suoritettava. Jos yritys, yhtiö, yhtymä tai osuuskunta täyttää nuo määritetyt pienyhtiön rajat, ei tilintarkastusta tarvitse tehdä.

Tuloslaskelma kertoo kuinka yrityksen tulos on tilikaudella muodostunut. Siinä huomioidaan yrityksen tulot ja menot. Tuloslaskelman tärkeimmät luvut ovat liikevaihto, liikevoitto ja kyseisen tilikauden tulos.

Yrityksen tuloveroa maksetaan yrityksen verotuksessa, jos sinulla on osakeyhtiö tai osuuskunta. Muissa yritysmuodoissa yrityksen tulovero maksetaan henkilökohtaisessa verotuksessa. Henkilökohtaisessa verotuksessa osuus yrityksen tuloverosta maksetaan osin pääomatulona ja osin ansiotulona.

Vakavaraisuus eli soliditeetti tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteista pitkällä aikavälillä. Siihen kuuluu myös yrityksen tappion sietokyky sekä mahdollisuus lisävelan ottamiseen.

Verokanta on veron laskentaan käytettävä yksikkö ja sitä sovelletaan käyttämällä veroprosenttia. Suomessa on kolme eri arvonlisäveron verokantaa: 24 %, 14 % ja 10 %. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %.

Verovähennys tarkoittaa rahamäärää, jolla verotuksessa pienennetään verotettavaa tuloa tai suoraan veron määrää. Verovähennykset lasketaan tuloverolakien mukaisten sääntöjen perusteella ja ne ilmoitetaan veroilmoituksella. Yritykset ja yrittäjät voivat laittaa yritystoimintaansa liittyvät hankinnat ja ostot, kuten materiaalit ja tarvikkeet, verovähennyksiin.

Viivästyskorko on korko, jota velallinen joutuu suorittamaan maksusuorituksen viivästyttyä yli sopimuksessa mainitun ajankohdan. Kuluttajakaupassa se on 9,5 %, mutta yrittäjien ja yritysten kanssa on mahdollista sopia vapaasta myös tätä korkeammasta viivästyskorosta.

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tapahtumat verotukseen jaksotetaan maksuperusteisesti, eli tapahtumakirjaukset tehdään kirjanpitoon sitä mukaa, kun yrityksen tilillä rahaa liikkuu. Toiminimiyrittäjä voi tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa, huomioiden kuitenkin sen, että verotusta varten kirjanpito on oikaista suoriteperusteiseksi.

Muut

Aineettomia eli immateriaalioikeuksia ovat esimerkiksi toimiluvat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. 

Tarkoittaa yritysten välistä kaupankäyntiä.

Tarkoittaa yrityksen ja kuluttajan välistä kaupankäyntiä.

Business Finland tarjoaa rahoitusta, neuvontaa, markkinatietoa ja verkostoja startup-yrityksille. Tukea voi saada erityisesti pienet ja keskisuuret Suomessa toimivat yritykset.

Tarkoittaa kuluttajien välistä kaupankäyntiä.

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygienian osaamisesta. Tarvitset passin, jos työskentelet elintarvikealalla. 

Aineeton omaisuus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet (IPR) kuten patentit, tekijänoikeudet ja tavaramerkit.

Kanta-asiakas on vakiintunut, usein uskollinen asiakas, joka on sitoutunut säännöllisesti ostamaan tuotteita tai palveluita tietyltä yritykseltä. Kanta-asiakas on erittäin tärkeä asiakasryhmä, sillä heidän arvonsa yritykselle on usein suurempi kuin satunnaisasiakkaan, ja heiltä saa usein luotettavaa palautetta. Kanta-asiakkuus usein perustuu jonkinlaiseen etuohjelmaan, jossa asiakkaalle tarjotaan etuja kuten bonuksia, alennuksia ja muita etuja. Näin yritys pyrkii sitouttamaan asiakkaansa ja palaamaan ostoksille aina uudelleen. 

Yhteistyömuotoa, jossa kaksi tai useampi organisaatio tekee yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi, kutsutaan kumppanuudeksi. Kumppanuus voi sisältää erilaisia toimintoja, tavoitteita ja keinoja, jossa osapuolet tuovat omaa osaamistaan, resurssejaan ja verkostojaan yhteisen päämäärän hyväksi. Kumppanuus on hyvä väylä avata uusia markkinointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia, joita yritys ei voisi yksin saavuttaa.

Luvanvaraiset elinkeinot ovat sellaisia, joiden harjoittamista on haluttu yleisen turvallisuuden takaamiseksi säännellä laeilla ja valvoa eri viranomaisten toimesta. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm. alkoholijuomien valmistus ja myynti, ajoneuvojen katsastus, autokoulut, apteekkitoiminta, kiinteistönvälitys ja terveyspalvelut.

Yritystyyppi, jossa voi olla enintään 10 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto voi olla enintään 2 miljoonaa euroa.

Myymälä on perinteinen kulutustavaroiden ostoon ja myyntiin keskittynyt toimipiste tai kauppapaikka. Useimmiten myymälä on kiinteällä paikalla sijaitseva liikehuoneisto. Myymälää voidaan kutsua myös kivijalkakaupaksi tai kivijalkaliikkeeksi, joka on fyysinen liiketoimintapaikka. Ostoskeskukset ovat usein myymälöiden keskittymiä. Myymälässä asiakas kohdataan kasvokkain ja myytäviä tavaroita pääsee koskettamaan ja näkemään fyysisesti.

Yritystyyppi, jonka työntekijämäärä on alle 50 henkilöä.

PK-yritys nimitystä käytetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Niiden kokoluokkia ovat mikroyritykset, pienet sekä keskisuuret yritykset. Suurin osa maamme yrityksistä on PK-yrityksiä.

Yrittäjänä voit saada Kelan sairauspäivärahaa työkyvyttömyytesi ajalta. Päivärahan suuruus määräytyy työtulojesi perusteella. Siinun tulee hankkia lääkärintodistus työkyvyttömyydestäsi ja toimittaa päivärahahakemus Kelaan, heti kun olet saanut lääkärintodistuksen.

 Suuryritys on nimensä mukaisesti suurin yritystyyppi. Se työllistää vähintään 250 työntekijää.

Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa neuvoa ja tukea aloittavalle yrittäjälle sekä yleisesti yritystoimintaan liittyen. Lisäksi aloittava yrittäjä voi hakea starttirahaa TE-toimistosta.

Toimitilat voidaan jaotella liiketiloihin, toimistotiloihin, tuotannollisiin tiloihin, palvelutiloihin ja varastotiloihin.

Työnantajarekisteri on Verohallinnon rekisteri, josta löytyy tiedot säännöllisesti palkkaa maksavista työnantajista. Jos toimit säännöllisenä työnantajana, tulee sinun ilmoittautua työnantajarekisteriin.

Työterveyshuollon sopimus on mahdollista sovittaa jokaiselle yritykselle sopivaksi. Yrittäjä voi määritellä kuinka laajan sisällön työterveyshuollon kanssa haluaa tehdä. Sisältö määritellään vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa. Palveluja tuottavat terveyskeskusten lisäksi yksityiset lääkäriasemat.

 Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa on ainoa Suomessa toimiva työttömyyskassa yrittäjille. Kassan jäsenenä sinun on mahdollista saada ansiosidonnaista päivärahaa. Muussa tapauksessa voit hakea Kelan maksamaa peruspäivärahaa.

Verkkokaupalla tarkoitetaan verkon välityksellä käytävää tuotteiden ja palveluiden sähköistä kaupankäyntiä. Verkkokaupassa asiakkaat voivat selata tuotteita, tehdä ostoksia ja maksaa tuotteet suoraan yrityksen verkkosivuilla. Verkkokauppoja voivat perustaa yritykset, yksityishenkilöt tai organisaatiot, ja ne voivat myydä erilaisia tuotteita ja palveluita. Verkkokauppa on ketterä tapa käydä kauppaa, sillä se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä ostoksia milloin ja missä tahansa, sekä se tarjoaa usein monipuolisemman valikoiman kuin perinteinen kauppa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia. Sinulla täytyy olla yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, jotta voit ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

Yrityksen keskeytysvakuutus korvaa sellaisen yritystoiminnan keskeytymisen, jonka syynä on omaisuusvahinko, esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko. Pahimmillaan yritystoiminta voi joutua vahingon vuoksi pitkälle tauolle, jolloin keskeytysvakuutuksen avulla saat toimintaasi taloudellista tukea sekä turvaat yrityksesi jatkuvuutta.

Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa. Se ei kuitenkaan korvaa yrittäjän omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä.

Yrityksen omaisuusvakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen irtainta käyttöomaisuutta, kuten koneita ja laitteita sekä ja kiinteistöjä. Omaisuusvahingot voivat aiheuttaa yritykselle suuriakin taloudellisia menetyksiä sekä häiriöitä yrityksen liiketoiminnalle.

Yrityksen vastuuvakuutuksella turvaat tilanteet, joissa olet velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheutetun vahingon. Ne voivat johtua yrityksen toiminnasta, yrityksen omistamista kiinteistöstä, koneista tai laitteista, yrityksen työntekijän toiminnasta tai esimerkiksi yrityksen solmimista sopimuksista. Vastuuvakuutuksia on erilaisia ja riippuen yrityksesi toimialasta, saatat tarvita useampia vastuuvakuutuksia.